केन्द्रीय विद्यालय कल्पेट्टा

Holiday Assignment PDF Print

WINTER BREAK HOME ASSIGNMENT

Classwise list

Class VI

English

Homework

1. Write a paragraph of about 100 words on the following topic: (any two)

a) My favourite animal

b) Importance of trees

c) Desert animals

2. Read two fables from Panchatantra tales and write their summary and moral.

3. Read a book written by Ruskin Bond and write a book review

Project

1. Imagine you are a tree and narrate how you useful you are to the people.

2. Make a mini- dictionary of unfamiliar or difficult words from the lessons, A game of Chance, Desert Animals and The banyan tree.

3. Visit a hospital and write the names of all department and their area of function.

Hindi

1. qÉWûÉiqÉÉ aÉÉÆkÉÏ Måü oÉÉUå qÉåÇ 150 zÉoSÉåÇ qÉåÇ sÉåZÉ ÍsÉZÉÉå AÉæU ElÉxÉå xÉÇoÉÇÍkÉiÉ ÍcÉ§É pÉÏ ÍcÉmÉMüÉAÉå |

2.WûqÉÉUå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ mÉÑxiÉMüÉåÇ MüÉ qÉWû¨uÉMåü ÌuÉwÉrÉ mÉU sÉåZÉ ÍsÉZÉÉå |

3. AmÉlÉÏ mÉÉPûçrÉ-mÉÑÎxiÉMüÉ xÉå 5 mÉ׸ xÉÑsÉåZÉ ÍsÉZÉÉå |

4. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉ Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ 5-5 uÉÉYrÉ ÍsÉZÉÉå |

WûlÉÑqÉÉlÉ, pÉUiÉ, xÉÏiÉÉ, ÌuɵÉÉÍqɧÉ

5. 10-10 EmÉxÉaÉï uÉ mÉëirÉrÉ uÉÉsÉå zÉoS ÍsÉZÉÉå |

Maths

1.  Draw/paste 2 pictures each showing acute angle, obtuse angle right angle and straight angle and mark these angles in the picture

2.  Draw or paste two pictures of things around you where you find the following shapes

a) Triangle

b) Square

c) Rectangle

d) Hexagon

3.  Draw or paste two pictures of things that we see in our daily life in the following shapes

a) Cuboids

b) Cube

c) Sphere

d) Cylinder

e) Cone

Science

1. A working model of any simple electric circuit and write a short note on along with a circuit diagram.

2. Collect pictures related to floods or droughts from old magazines or newspapers. Paste them in your notebook and write a few lines about the problem that people would have faced.

3. What is water cycle? Draw a well labeled diagram showing water cycle.

Social Sc.

1. List 5 things that you buy from market. Which of these are made in city/villager in which you live and which are bought by traders from other areas? (H.W book)

2. Collect picture of expedition Himalayas. Write about the kind of equipment carried by the climber for protection against sunshine, temperature and the lack of air. (File)

Or

1. Write about the municipality administration/panchayat administration in  Your locality (file)

Sanskrit

SzÉqÉ: iuÉqÉÍxÉ

AprÉxÉ:-

1.xÉÇZrÉÉuÉÉÍcÉ mÉSÉÌlÉ ÍsÉZÉiÉ |

3.zÉÑ®Ç uÉÉ AzÉÑ®qÉç CÌiÉ ÍsÉZÉiÉ |

4. ËU£üxjÉÉlÉÉÌlÉ mÉÔUrÉiÉ |

mÉç׸xÉÇZrÉÉ-33,34- ËU£üxjÉÉlÉÉÌlÉ mÉÔUrÉiÉ |

Class VII

English

Homework

Write a paragraph of about 100 words on the following topics (any two)

a)Contributions of science in our life

b) Save tigers

c) Fire safety measures taken at home and in your school.

d) Shoot animals with a camera, not a gun.

2. Find out the life expectancy of various living things. e.g. The oldest woman on earth and compile them

3. Collect words associated with ‘fire’

Project

Make a P.P.T presentation/file/chart on:

1. Dad and the cat and the tree

2. Twenty-twenty cricket or History of cricket in India

3. Snakes or Garden snake

Hindi

1. pÉÉUiÉ Måü ÌMülWûÏÇ SÉå xuÉiÉǧÉiÉÉ xÉålÉÉÌlÉrÉÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ sÉåZÉ ÍsÉZÉÉå AÉæU ElÉMåü ÍcÉ§É pÉÏ ÍcÉmÉMüÉAÉå |

2. ÌuÉzÉåwÉhÉ MüÐ mÉËUpÉÉwÉÉ , pÉåS uÉ ESÉWûUhÉ ÍsÉZÉÉå |

3. AmÉlÉÏ mÉÉPûçrÉ-mÉÑÎxiÉMüÉ xÉå 5 mÉ׸ xÉÑsÉåZÉ ÍsÉZÉÉå |

4. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉ Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ 5-5 uÉÉYrÉ ÍsÉZÉÉå |

´ÉÏ Mü×whÉ, AeÉÑïlÉ, pÉÏwqÉ, SìÉåhÉÉcÉÉrÉï

5. 5-5 xÉÇ¥ÉÉ uÉ ÌuÉzÉåwÉhÉ mÉÑlÉÂÌ£ü zÉoS ÍsÉZÉMüU uÉÉYrÉ mÉërÉÉåaÉ MüUÉå |

Maths

1. 1.Make the following 3D shapes

a) Cuboid

b) Cube

c) Cylinder

d) Cone

e) Pyramid

2. Draw the front view, side view and top view of 5 different objects and write it.

3. Draw or paste 10 symmetry pictures and draw their lines of symmetry using dotted lines

Science

1. Prepare a working model of sand clock.

2. Make a chart that depicts the different types of reproduction.

3. Collect more information on different types of blood groups in humans.

Social Sc.

1. Find out any present- day pilgrimage centre. Why do you think people go there? What do they do there? Are there shops in the area? If so what is bought and solds there. (H.W book)

2. Write a letter to the minister asking for what you thing would be proper payment to workers.(file)

Or

3. Collect some handicraft made from jute, bamboo, and silk find out in which area they were made in.

Sanskrit

ÌMüqÉç zÉoS:-mÉÑÎssÉXçaqÉç, x§ÉÏÍsÉ…¡ûqÉç, lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûqÉç |

cÉUç-kÉÉiÉÑ:-sÉOèû, sÉXèû, sÉç×Oèû, sÉÉåOèû |

AqÉç×iÉÇ xÉÇxMç× iÉqÉç

AprÉÉxÉ:-

1. mÉSÉÌlÉ ÍsÉZÉiÉ |

2.LMümÉSålÉ E¨ÉUÉÍhÉ ÍsÉZÉiÉ |

5.mÉëzlÉÌlÉqÉÉïhÉÇ MÑüÂiÉ |

7.rÉjÉÉrÉÉåarÉÇ xÉÇrÉÉåerÉ ÍsÉZÉiÉ |

Class VIII

English

1. Collect and write EIGHT limericks and TWO limericks on your own.

2. Diary/autobiography of any living thing(preferably animals, birds, insects, etc)

3. Collect the names of 15 phobias and their meanings with the help of a dictionary, internet or any books)

Hindi

1.AmÉlÉÏ mÉÉPûçrÉ mÉÑÎxiÉMüÉ xÉå SxÉ qÉÑWûÉuÉUå ÍsÉZÉ MüU ElÉMüÉ AjÉï uÉ uÉÉYrÉ mÉërÉÉåaÉ MüUÉå |

2.AmÉlÉÏ mÉÉPûrÉ mÉÑÎxiÉMüÉ xÉå SxÉ zÉoS ÍsÉZÉ MüU ElÉMüÉ AjÉï uÉ uÉÉYrÉ mÉërÉÉåaÉ MüUÉå |

3. AmÉlÉÏ mÉÉPûçrÉ-mÉÑÎxiÉMüÉ xÉå 5 mÉ׸ xÉÑsÉåZÉ ÍsÉZÉÉå |

4. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉ ÌMülWûÏÇ SÉå Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ sÉåZÉ ÍsÉZÉÉå |

UÌuÉlSì lÉÉjÉ OæûaÉÉåU , mÉÇ. eÉuÉÉWûU sÉÉsÉ lÉåWûÂ, xuÉÉqÉÏ ÌuÉuÉåMüÉlÉÇS

5.eÉsÉ cÉ¢ ÌuÉwÉrÉ mÉU sÉåZÉ ÍsÉZÉÉå |

Maths

1. Draw the front view, side view and top view of 5 different objects and write it.

2. Make a prism and a pyramid and verify Euler’s formula

3. Write 5 puzzles on numbers

Science

Conduct a kaleidoscope

1. How can you save yourself from lightning.

2. Explain the mechanism of earthquake.

3. Draw a diagram of seismograph.

4. Draw a diagram of earth to show the internal structure.

5. Write the story of lightning .

Social Sc.

1. Find about the life of any two participants or leader of the national movement and write a short essay about them.( H.W book)

2. Indetify marginalized community in your locality write about them or draw a poster to express your feelings as a member of this community. (File)

Or

3. Find out the difference between the life style of farmer in India and U.S.A on the basis of picture collected from magazines, books, newspaper and the internet. (File)

Sanskrit

Mü: U¤ÉÌiÉ Mü: UͤÉiÉ:

AprÉÉxÉ:

1.mÉSÉÌlÉ ÍsÉZÉiÉ |

3.LMümÉSålÉ E¨ÉUiÉ |

6.Aƒ¡ûÉlÉÉÇ Mç× iÉå mÉSÉÌlÉ ÍsÉZÉiÉ |

Class IX

English

1. Write an article on ‘Save the planet Earth’, using ideas from the unit on Environment (150 words)

2. T.V. and computer have in a way played a major role in reducing the reading habits among children. Write a speech of about 150 words.

3. Child labor a shame, why is this continuing? What has government done to solve this problem, what can we do? Write a letter to the editor in about 150 words.

4. What ails sports in India? Collect information to prove that India doesn’t lack talent, but ….. What?

5. Collect articles related to MCB units of Term-II and underline the keywords and sentences.

6. Go through study material-Reading skills, writing skills.

7. Practice P S A-language conventions

Hindi

1.AmÉlÉå ÌuɱÉsÉrÉ qÉåÇ WûÉålÉåuÉÉsÉå ÌMüxÉÏ MüÉrÉï¢üqÉ qÉåÇ pÉaÉ sÉåiÉå xÉqÉrÉ AÉmÉlÉå eÉÉå oÉåcÉælÉÏ AlÉÑpÉuÉ MüÐ WûÉåaÉÏ ,ExÉ mÉU QûÉrÉUÏ ÍsÉÎZÉL |

2. AmÉlÉå oÉcÉmÉlÉ MüÐ MüÉåD xqÉ×ÌiÉ xÉxqÉUhÉ zÉæsÉÏ qÉåÇ ÍsÉZÉÏL |

3.qÉåUå oÉcÉmÉlÉ Måü ÌSlÉ lÉÉqÉMü mÉÉPû qÉåÇ AÉL xÉÉqÉÍxÉMü mÉS NûÉÆOûMüU ÌuÉaÉëWû MüÐÎeÉL |

4. ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉ zÉoSÉåÇ xÉå EmÉxÉaÉï AÉæU mÉëirÉrÉ AsÉaÉ MüÐÎeÉL AÉæU qÉÔsÉ zÉoS ÍsÉÎZÉL |

ÌlÉUÉWûÉUÏ , xÉÉÇmÉëSÉÌrÉMüiÉÉ , AmÉëxɳÉiÉÉ, AmÉlÉÉmÉlÉ, ÌMülÉÉUÏSÉU, xuÉiÉǧÉiÉÉ |

5. ÌlÉÎqlsÉÎZÉiÉ EmÉxÉaÉï AÉæU mÉëirÉrÉ MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ xÉå SÉå-SÉå zÉoS ÍsÉÎZÉL |

EmÉxÉaÉï - AlÉç , A, xÉiÉç , xuÉ , SÒUç

mÉëirÉrÉ - SÉU,WûÉU, uÉÉsÉÉ, AlÉÏrÉ

Maths

Do the questions from study Material – Chapter 13 Section A,B,C ( Page number 131,132)

PHYSICS

1. Make PPT. on the topic – SOUND ( covering all aspects pertaining to the chapter)

2. Exercise questions from the chapter

Chemistry

1. Blue questions in page 52, 53.

2. Exercise questions. Questions- 4, 8,14, 15, 16,17,18,19.

BIOLOGY

1. Visit a hospital and learn from the doctors/staffs- how tuberculosis spread from one person to another?

2. Exercises of the chapter “Why Do We Fall Ill?”

3. Collect new reports on AIDS

Social Sc.

1. India‘s population size and distribution by numbers, process of population growth, occupational structure (H.W book)

2. Newspaper reports on custodial violence in the prison. Collage (chart)

3. Find out the status of poverty from rickshaw pullers, casual labourers, maid and servants and illiterate people in your locality. (file)

Sanskrit

lÉ kÉqÉïuÉ×®åwÉÑ uÉrÉ: xÉqÉϤriÉå ( AprÉÉxÉ: )

1. LMümÉSålÉ E¨ÉUÉÍhÉ ÍsÉZÉiÉ |

3. mÉëzlÉÌlÉqÉÉïhÉqÉç MÑüÂiÉ |

4. bÉOûlÉÉ¢üqÉ sÉåZÉlÉqÉç |

6. (AÉ) EmÉmÉSÌuÉpÉÌ£ü: |

8. AurÉrÉmÉSæ: uÉÉYrÉmÉÔÌiÉï: |

12. srÉmÉç mÉëirÉrÉxrÉ mÉërÉÉåaÉ:|

13. ÌuÉzÉåwÉhÉmÉSæ: uÉÉYrÉmÉÔÌiÉï: |

Class X

English

Hindi

1. S xÉUsÉ uÉÉYrÉ ÍsÉZÉMüU ExÉå xÉÇrÉÑ£ü uÉÉYrÉ iÉjÉÉ ÍqÉ´É uÉÉYrÉ qÉåÇ oÉSsÉåÇ |

2. EmÉuÉÉYrÉ Måü ÌMüiÉlÉå pÉåS WæûÇ ? ESÉWhÉ xÉÌWûiÉ urÉ£ü MüÐÎeÉL |

3.mÉÉÆcÉ uÉÉYrÉ ÍsÉZÉMüU ExÉMüÉ mÉSmÉËUcÉrÉ SÏÎeÉL |

Maths

1. Value based questions from all chapters term II.

2. Project-frequency of words.

BIOLOGY

1. Make a PPT. on “Human Evolution”

2. Collect news reports on “Conservation of natural resources”

3. Exercises of the chapter “Heredity And Evolution”

PHYSICS

1. Answer all the questions from the chapter “ Human Eye And The Colourful World”

2. PPT. on the topic mentioned above.

Chemistry

Blue colored Questions in Page 68,76,85,90 Exercise questions in page 77.Questions -1,2,3,4,5.

Social Sc.

I. Write about consumer awareness (slogan or logo) ( H.W book)

II. Prepare wall magazine on :

1 industrial pollution and environmental degradation

2. Air pollution and environmental pollution, water pollution and thermal pollution

3. Control of environmental degradation. (Group activity) (Only 1)

III. Power point presentation

1. Role of Napoleon Bonaparte and spread of nationalism.

2. Unification of Italy

3. Unification of Germany

Sanskrit

xÉÑxuÉÉaÉiÉÇ pÉÉå ! AÂhÉÉcÉsÉåÅÎxqÉlÉç (AprÉÉxÉ:)

1. LMümÉSålÉ E¨ÉUÉÍhÉ ÍsÉZÉiÉ |

2.mÉëzlÉÌlÉqÉÉïhÉqÉç MÑüÂiÉ |

3.xÉuÉïlÉÉqÉmÉSÉÌlÉ MåüprÉ: mÉërÉÑ£üÉÌlÉ ?

4. ÌuÉzÉåwÉhÉ ÌuÉzÉåwrÉ qÉåsÉlÉqÉç |

Class XI

English

1. Prepare a list of words in American English as well as in British English for things that are commonly used in day to day life (minimum 20).

2. Write an article on the following topics (150-200 words)

a) India of my dreams

b) Unsafe Indian roads

c) Should sports &games be made compulsory in schools?

d) The role of children in combating corruption in the society

e) Education of girls for national development

f) The role of youth in national development

Physics

1. Example questions of the chapters –

· Mechanical Properties of Fluids,

· Thermal Properties of Matter

· Thermodynamics

2. PPT on any one unit in physics.

Computer Science

HOME ASSIGNMENTS

1. Write a program in C++ to convert a decimal number into a binary number.

2. Given the following code fragment what is the output produced :

cout<<m<<s;

If the contents of A[20] is 3,4,5,2,1,3,4,6,2

3

4

5

2

1

3

4

6

2

5

4

9

8

10

11

5

6

10

7

9

3. Write the output of the following program:

#include<iostream.h>

#include<stdio.h>

void proc(char c[]){

int i;

for(i=0;c[i]!=0;i++){

if(c[i] !=' ' && c[i] == c[i+1]){

cout<<'*';

while(c[i] == c[i+1]) i++;

}

else cout<<c[i];

}

}

void main(){

proc("gfbvege aaaaaaaaa ffffffffff");

}

4. Write the output of the following program:

#include<iostream.h>

#include<stdio.h>

void proc(char c[]){

int i,k,j,i1;

for(i=0;c[i]!='\0';i++){

if(c[i] !=' ' && c[i] == c[i+1]){

for(j=i,k=1;c[j] == c[j+1];k++,j++);

if(k>=10)c[i++] = k/10 + '0';

c[i++] = k%10 + '0';

for(j++,i1=i+1;c[j] !='\0';j++,i1++)

c[i1] = c[j];

c[i1]=0;

}

}

}

void main(){

char cc[]="gfbvege aaaaaaaaa ffffffffff";

proc(cc);

puts(cc);

}

5. Given an integer array A [1: n]. Write a program in C++ to find the number, the recurring maximum number of times. If there are several numbers, one of them.

PROJECTS

1. A numeric array A [M][N]. Some element of this array is called a saddle point if it is simultaneously smallest in its row and the largest in its column. Print row and column numbers of some saddle point and print the number 0, if such a point not.

2. Given the coordinates of N points in the plane. X1,Y1, X2,Y2 ... Xn,,Yn (n = is user defined). Find two numbers points, the distance between which is the greatest (assume that a pair of points only). The distance between two points in Cartesian plane with co-ordinates (x1,y1) and(x2,y2) is the square root of the horizontal distance between the points squared plus the vertical distance between the points squared.

Sample of output

3. Spiral sequence – Write a program to generate the following sequence if given a natural number n>0.

Sample of output with input n =10

4. It is known that January 1, 2014 – Wednesday. For any given date the program should display the day of the week.

5. Remove from the C statement comments of the form / * ... * / and convert them to C++ comments of the form //…. Ignore nested comments.

6. Given a text of scribbling letters, followed by a period. Printed in alphabetical order all the letters that are included in this text once.